Chwarszczany, 10 maja, imieniny obchodzą: Antonina, Izydor, Antoni
 
   
 
   
   
   
 Wydarzenia
   
   
 
 
 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg


Konferencje
 
Szlaki Romańskie-kulturowe korzenie Europy          

Międzynarodowa konferencja, Collegium Polonicum w Słubicach, 8-9.02.2006

logo
logo Szlaku Romańskiego

W związku z przypadającym w tym roku 500-leciem istnienia Uniwersytetu "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą oraz wpisaniem do strategicznych planów rozwoju Województwa Lubuskiego projektu utworzenia transgranicznego polsko- niemieckiego odcinka trasy kulturowej o nazwie "Szlak Romański" na uniwersytecie Collegium Polonicum w Słubicach w dniach 8-9.02.2006 odbyła się międzynarodowa konferencja popularno-naukowa p.t. "Szlaki Romańskie-kulturowe korzenie Europy". Konferencja zgromadziła ponad 80 gości i prelegentów głównie z terenu Polski i Niemiec. W przeważającej części byli to przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z Euroregionu "Pro Viadrina Europa", animatorzy turystyki regionalnej, przedstawiciele urzędów konserwatorskich, muzealnicy, przewodnicy, naukowcy, studenci, dziennikarze, właściciele hoteli, reprezentanci duchowieństwa i organizacji społecznych typu "non profit". Większość uczestników stanowiło środowisko związane zawodowo z branżą promocji i rozwoju turystyki. Z ważniejszych gości zagranicznych i krajowych należy również wymienić reprezentanta polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych doktora A. Korybuta- Woronieckiego , przedstawicieli Komitetu Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej "Trójkąt Weimarski", reprezentantów organizacji "Europa Nostra", projektu "Transromanica" oraz Instytutu Europejskich Szlaków Kulturowych z Luksemburga.

Konferencja miała charakter naukowo-branżowy a jej głównym celem było ukazanie potencjału kulturowo-turystycznego rejonu środkowego Nadodrza w kontekście ogólnoeuropejskim oraz umożliwienie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami samorządowymi, naukowcami i animatorami turystyki w tworzeniu, obsłudze i promocji lokalnych tras kulturowych.

Dwudniowym obradom konferencyjnym, w których wzięło udział ponad 20 prelegentów towarzyszyły także imprezy panelowe w postaci prezentacji multimedialnych przygotowanych przez wszystkich prelegentów, prezentacje stoisk promocyjnych i wydawnictw poszczególnych polskich i niemieckich podmiotów biorących udział w konferencji. Prezentacje te miały miejsce podczas przerw w foyer Collegium Polonicum. Uzupełnieniem były także dwie duże wystawy fotograficzne: pierwsza z nich zatytułowana "Europa Romańska-Polska, niemiecka i francuska architektura romańska"- przygotowana przez Fundację na Rzecz Collegium Polonicum i firmę Mako- Art oraz druga p.t. "Rycerze i mnisi - podróż do romańskich kościołów nad środkową Odrą" przygotowana przez kierunek studiów Ochrona Europejskich Dóbr Kultury prowadzony w Collegium Polonicum przez prof. U. Hengelhaupt.

Konferencja posiadała pełne polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne, które umożliwiało pełną i szybką komunikację między gośćmi i uczestnikami konferencji. O obsługę medialną i przygotowanie dokumentacji filmowej zadbała Telewizja "Podróże" z Torunia. W dniach, w których trwała konferencja informacja o niej była prezentowana na głównych internetowych stronach promocyjnych www.pl-de.info, www.szlakromanski.pl, www.euroromanica.fundacjacp.org, www.templariusze.org W przygotowaniu, obsłudze i aranżacji konferencji pracowało także kilku wolontariuszy.

Główny patronat nad przebiegiem całego przedsięwzięcia przyjęła Prezydent Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" z Frankfurtu nad Odrą prof. dr Gesine Schwan, Marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński, Rok Polsko- Niemiecki 2005-2006, przedstawicielstwo Centrali Turystyki Niemieckiej "Via Polska" z Warszawy, Polska Agencja Rozwoju Turystyki i Diecezjalne Centrum Promocji Informacji i Turystyki z Krakowa. Hojnymi sponsorami konferencji były natomiast Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej z Warszawy, Collegium Polonicum i władze niemieckiego Powiatu Helmstedt z Dolnej Saksonii. Słowo wstępne wygłosili podczas inauguracji konferencji dyrektor Collegium Polonicum dr Krzysztof Wojciechowski, Starosta Powiatu Słubickiego Edward Chiliński, Wicestarosta Powiatu Helmstedt Dieter Backhauss i prof. dr K. H. Standke z Berlina. Jedyną zgłoszoną osobą-prelegentem, która nie dotarła na konferencję z przyczyn niezależnych był dyrektor Schronisk Młodzieżowych z Saksonii-Anhalt. Obecnie trwają przygotowania do wydania, broszury informacyjnej dotyczącej poszczególnych tematów, z krótkim polsko-niemieckim opisem merytorycznym wystąpień każdego z prelegentów i listą adresową wszystkich uczestników konferencji.

Podczas konferencji zgłoszono inicjatywę stworzenia wspólnego europejskiego logo dla wszystkich "Szlaków Romańskich" w Europie, mówiono o konieczności cyklicznych spotkań i imprez promujących romańskie dziedzictwo kulturowe oraz utworzeniu na terenie Euroregionów "Pro Viadrina Europa" i "Pomerania", wspólnej polsko-niemieckiej trasy kulturowej opartej o zabytki późnoromańskie tych rejonów. Możliwości realizacji i sfinansowania tego projektu będą dyskutowane w najbliższych dniach przez polskich i niemieckich partnerów projektu. Ponadto organizatorzy konferencji w trakcie jej trwania zostali zaproszeni do współorganizacji kilku wydarzeń kulturalnych związanych z promocją architektury romańskiej między innymi do Wielkopolski, Małopolski, Szczecina, Dolnej Saksonii, Luksemburga oraz Weimaru w Turyngii z okazji 15-lecia istnienia tzw. "Trójkąta Weimarskiego".

Do najciekawszych odczytów i prezentacji, jakie miały miejsce na konferencji dotyczących romańskich tras kulturowych w Europie należały polskie prezentacje tras "Szlaku Romańskiego" www.szlakromanski.pl i "Szlaku templariuszy" www.templariusze.org, prezentacje francuskiej trasy "Opactw Normandii" www.abbayes-normandes.com oraz trasy "Wege in die Romanik" www.romanik.de z Powiatu Helmstedt leżącego w partnerskim dla Wielkopolski landzie Dolnej Saksonii. Na terenie tego powiatu znajduje się kilka architektonicznych, romańskich "pereł" o znaczeniu ogólnoeuropejskim, jak chociażby katedra fundacyjna cesarza Lothara III, bazylika pierwszej północnoniemieckiej komandorii templariuszy w Supplingenburgu i karolińska kaplica chrzcielna p.w. św. Piotra i Pawła z IX wieku, znajdująca się w opactwie św. Ludgera, która może być uznana dla saskiej Ostfalii za odpowiednik naszego Ostrowa Lednickiego. W powiecie przetrwały także doskonale zachowane i odrestaurowane XII-wieczne augustiańskie i cysterskie opactwa w Schoeningen, Helmstedt i Mariental. Powiat ten pragnie w przyszłości nawiązać bliższą współpracę z władzami Wielkopolski i włączyć do tworzonego "Traktu Królewsko-Cesarskiego" słynną bazylikę w Koenigslutter, która jest wymieniana przez wiele podręczników historii sztuki i architektury, jako jedna z najważniejszych romańskich budowli Zachodniej Europy. Prelekcjami branżowymi dotyczącymi tworzenia, obsługi i promocji produktów turystycznych opartych o szlaki kulturowe były odczyty przygotowane przez Stowarzyszenie Arbeitsinitiative e. V z Letschin, Polską Agencję Rozwoju Turystyki, PTH "Trybunalskie" S.A Hotel - Podklasztorze, Hotel "Klasztor Cedynia", Diecezjalne Centrum Promocji Informacji i Turystyki, Fundację na rzecz Collegium Polonicum i przedstawiciela Starostwa Powiatu Słubickiego. Ostatnią grupę tematyczną odczytów konferencyjnych stanowiły wystąpienia naukowe dotyczące historyczno-archeologiczno- muzealno- konserwatorskich kwestii związanych z obiektami zabytkowymi włączonymi w turystyczne trasy kulturowe. Pierwszym odczytem był odczyt prof. dr U. Hengelhaupt reprezentującej kierunek studiów Ochrona Europejskich Dóbr Kultury o romańskich kościołach Nadodrza, odczyt ks. M. Cześnina - Diecezjalnego Konserwatora Zabytków Diecezji Kamieńsko- Szczecińskiej oraz wystąpienia muzealników z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy- o którym opowiadał pan Arkadiusz Tabaka- i norbertańskiego klasztoru Jerichow w Saksonii-Anhalt reprezentowanego przez dyrektora tamtejszego muzeum R. Naumanna. O obiektach templariuszy opowiadali dr. Przemysław Kołosowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Błażej Skaziński z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Kwestie edukacji młodzieży o historii i trasach kulturowych za pomocą Internetu przybliżył pan T. Kreutzfeldt z Halle.

Odczytami związanymi bezpośrednio z Województwem Zachodniopomorskim i Euroregionem "Pomerania" były wystąpienia archeologów Przemysława Kołosowskiego i Błażeja Skazińskiego zajmujących się wykopaliskami w pomorskich komandoriach templariuszy w Chwarszczanach i w Rurce . Dla przypomnienia warto dodać, że kaplica w Chwarszaczanach jest wpisana na listę 100 najważniejszych zabytków w Polsce. Ks. Marek Cześnin przedstawił z kolei najważniejsze zabytki romańskie Pomorza Zachodniego, których kilkadziesiąt przetrwało do naszych czasów na terenie całego województwa. Wszystkie te obiekty na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat opisał wybitny znawca sakralnej architektury Pomorza Zachodniego ks. Roman Kostynowicz. Tutaj warto podkreślić, iż w Województwie Zachodniopomorskim i na Śląsku istnieje najwięcej późnoromańskich kościołów kamiennych w skali całej Polski, co jest rzeczą prawie w ogóle nie znaną szerszemu odbiorcy. Ciekawym wystąpieniem był także odczyt pana Piotra Hrynkiewicza właściciela obiektu hotelowego w klasztorze pocysterskim w Cedyni, który przybliżył zarówno historię samego obiektu jak i bazę hotelowo-gastronomiczną oferowaną gościom przez ten ciekawy obiekt. Hotel Cedynia współpracuje także w sferze wymiany kulturalnej z klasztorem cysterskim w Chorin w Niemczech organizując wspólne wystawy, spotkania i koncerty. Obiekt ten wpisany jest do ogólnopolskiego "Szlaku Cysterskiego" i w najbliższym czasie pragnie się też przyłączyć do "Szlaku Romańskiego".

Innym ciekawym obiektem hotelowym prezentowanym na konferencji przez pana Sebastiana Brzoskowskiego był Hotel- Podklasztorze z Centralnej Polski, w którym mieści się ogólnopolska centrala informacyjna "Szlaku Romańskiego" w Polsce, stała ekspozycja fotograficzna polskich zabytków romańskich i Centrum Promocji Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, promującego poprzez wystawy i strony internetowe europejskie trasy kulturowe. Hotel ten znajduje się na d Zalewem Sulejowskim w cysterskim opactwie z XIII wieku, którego architektoniczną perłą jest romańska bazylika p.w. św. Tomasza Becketa z Canterbury. Jako ciekawostkę warto tu dodać, iż organizator i moderator konferencji pracował przez parę lat w dziale promocji i reklamy tego obiektu hotelowego.

Małopolskę reprezentował na konferencji pan Rafał Kowalski z Diecezjalnego Centrum Promocji Informacji i Turystyki z Krakowa, które zajmuje się obsługą ruchu pielgrzymkowego i turystów indywidualnych w Krakowie i w Małopolsce. Centrum położone jest kilkadziesiąt metrów od krakowskiego rynku i w skali roku przewijają się przez nie dziesiątki tysięcy turystów. Na konferencji prezentowano najważniejsze trasy kulturowe Małopolski w tym "Szlak kościołów drewnianych" i foldery o romańskiej architekturze Małopolski, których wydanie w czterech wersjach językowych sfinansował Małopolski Urząd Marszałkowski.

Bardzo ważną prezentacją była także prezentacja Stowarzyszenia Arbeitsinitiative z Letschin w Brandenburgii, zajmującego się wytyczaniem, obsługą i promocją lokalnych tras kulturowych, głównie rowerowych. Celem działalności tego stowarzyszenia jest przeciwdziałanie bezrobociu w regionie poprzez tworzenie miejsc pracy w lokalnej branży turystycznej. Jest to też dla Powiatu Słubickiego i Fundacji na rzecz Collegium Polonicum główny niemiecki partner przy utworzeniu polsko-niemieckiej transgranicznej trasy "Szlaku Romańskiego" na Ziemi Lubuskiej.

Wystawa "Europa Romańska- polska, niemiecka i francuska architektura romańska" prezentowała najważniejsze romańskie zabytki z terenu całej Polski, zabytki Powiatu Helmstedt i Diecezji Hildesheimskiej oraz opactwo Saint Denis pod Paryżem, będące nekropolią francuskich władców z dynastii Merowingów, Karolingów i Kapetyngów. Wystawa ta jest częścią dużego projektu przygotowanego przez animatorów "Szlaku Romańskiego" w Polsce i organizatorów konferencji, który związany jest z tegoroczną papieską wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI. Celem tego projektu jest ukazanie uniwersalistycznych, kulturowych i politycznych związków Polski, Niemiec, Francji i papieskiego Rzymu w czasach ottońskich, których ucieleśnieniem były postacie cesarza Ottona III, papieża Sylwestra II, św. Brunona z Kwerfurtu, Bolesława Chrobrego oraz wydarzenia Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000.

Jako pokłosie konferencji w najbliższych tygodniach w Schronisku Młodzieżowym "Cuma" w Szczecinie odbędzie się wystawa fotograficzna zatytułowana "Szlak Romański- tu narodziła się Polska", która miała w zeszłym roku swój debiut w foyer Collegium Polonicum podczas trwania żałoby
po Ojcu Świętym Janie Pawle II. W porozumieniu z Diecezją Szczecińsko- Kamieńską planowane jest także uruchomienie "Szlaku Romańskiego" na Pomorzu Zachodnim obejmującego zabytki sakralne znajdujące się pomiędzy Chwarszczanami, Cedynią, Kołbaczem, Kamieniem Pomorskim i Kołobrzegiem.

Grzegorz Bednarek   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
11144652
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe